DiSC® action planner-Sales

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® action planner-Sales

sales-action-planner

1. عوامل تأثیر گذار در فرایند تصمیم گیری مشتری شما چیست؟
2. مشتری خاص شما در طی فرایند تصمیم گیری خود چه رفتارهایی را از شما انتظار دارد؟

این پروفایل با تعیین 6 مرحله حساس در فرایند تصمیم گیری مشتری مورد نظر شما و تحلیل انتظارات او در طی این مراحل، به ارائه روشهای عملیاتی جهت انجام فروش، برقراری ارتباط و تعامل با او در طی این گامها می پردازد. بر این اساس شما در هر کدام از این 6 مرحله، همان گونه ای عمل خواهید کرد که آنها (مشتریان) از شما انتظار دارند. در نتیجه میزان فروش شما چند برابر بیشتر خواهد شد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.
1. ارائه استراتژیهای حرفه ای جهت فروش و تعامل با مشتری در زمینه های ذیل :
•  برنامه ریزی
•  چگونگی شروع فرایند فروش
•  چگونگی مصاحبه با مشتری
•  استراتژیهای منحصربه فرد در ارائه خدمت به مشتری
•  چگونگی ارائه محصول
•  چگونگی پاسخ دهی به نگرانهای مشتری
2. مقایسه الگوی رفتاری شما (به عنوان فروشنده) با الگوی رفتاری مشتری
3. تعیین میزان انطباق رفتاری مورد نیاز در شما برای فروش به فرد
4. تدوین برنامه عملیاتی در استفاده از موارد فوق (بند 1) برای مشتری خاص شما

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic Team View

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Classic Team View

Disc-classic-team-view

این گزارش شامل نمایش گروهی گراف‌های DiSC Classic تک تک افراد گروه به تفکیک اسم می‌باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic Facilitator Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Classic Facilitator Report

facilitator-report_2

1.   شاخصهای رفتاری غالب حاکم بر گروه چه تأثیری بر میزان رضایت اعضاء و موفقیت گروه می گذارد؟

2.   تکلیف آن دسته از اعضای گروه که اولویتهای آنها با این فرهنگ حاکم بر گروه در تضاد است چه می شود؟

این پروفایل با شناسایی فرهنگ رفتاری حاکم بر گروه شما به معرفی افرادی می پردازد که اولویتهای آنها با آن منطبق و سازگار نیست. این عدم سازگاری باعث می شود تا آنها احساس غربت کنند و محیط برای آنها ناراحت کننده باشد و در نتیجه بهره وری آنها کاهش می یابد. درنتیجه این گزارش به عنوان یک تسهیل کننده برای مسئول تیم، به تحلیل انواع سبکهای رفتاری افراد موجود در گروه به ویژه به هنگام برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد تا مسئول تیم با داشتن این اطلاعات، مدیر موثر تری باشد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

1-   مشخص کردن فرهنگ دیسک گروه

2-  نمایش درصد فراوانی شاخص های رفتاری دیسک در گروه با نمایش نقشه گروهی(نمایش نقطه ای)

3-   تفسیر معنای این فرهنگ خاص از دیسک، در گروه شما

4-   شرح چالشها و ناکارآمدیهای پیش روی یک گروه با فرهنگ قالبD، i، S، C(به تفکیک هرکدام)

5-   تحلیل واکنش اعضای گروه شما (چالشها، ناکامیها، نگرانیها و نوع عملکرد) به هنگام قرار گرفتن در گروههای فوق (بند4)

6-   جمع بندی گزارش با ارائه لیستی از افراد گروه، به تفکیک الگوی رفتاری آنها، در4 گروه رفتاری دیسک

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید

DiSC® Classic Group Culture Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Classic Group Culture Report

culture-group-report

1. شاخصهای رفتاری غالب حاکم بر گروه چه تأثیری بر میزان رضایت اعضاء و موفقیت گروه می گذارد؟

2. تکلیف آن دسته از اعضای گروه که اولویتهای آنها با این فرهنگ حاکم بر گروه در تضاد است چه می شود؟

این پروفایل با شناسایی فرهنگ رفتاری حاکم بر گروه شما به معرفی افرادی می پردازد که اولویتهای آنها با آن منطبق و سازگار نیست. این عدم سازگاری باعث می شود تا آنها احساس غربت کنند و محیط برای آنها ناراحت کننده باشد و در نتیجه بهره وری آنها کاهش می یابد. درنتیجه این گزارش به عنوان یک تسهیل کننده برای مسئول تیم، به تحلیل انواع سبکهای رفتاری افراد موجود در گروه به ویژه به هنگام برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد تا مسئول تیم با داشتن این اطلاعات، مدیر موثر تری باشد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.

1- مشخص کردن فرهنگ دیسک گروه

2- نمایش درصد فراوانی شاخص های رفتاری دیسک در گروه با نمایش نقشه گروهی(نمایش ستونی)

3- تفسیر معنای این فرهنگ خاص از دیسک، در گروه شما

4- شرح چالشها و ناکارآمدیهای پیش روی یک گروه با فرهنگ قالبD، i، S، C(به تفکیک هرکدام)

5- تحلیل واکنش اعضای گروه شما (چالشها، ناکامیها، نگرانیها و نوع عملکرد) به هنگام قرار گرفتن در گروههای فوق (بند4)

6- جمع بندی گزارش با ارائه لیستی از افراد گروه، به تفکیک الگوی رفتاری آنها، در4 گروه رفتاری دیسک

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید

DiSC® Action Planner – Managing Performance

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Action Planner – Managing Performance

action-planner-managing-performance_1

1. چه تفاوتی بین مربیگری و مدیریت وجود دارد؟
2. رویکردهای مربیگری مربوط به تکنیک Classic2.0 کدام اند؟
3. کدام یک از این رویکردها برای فرد مورد نظر شما تاثیر گذار است؟
4. روش اجرایی آن با توجه به ویژگیهای شما، چگونه است؟

این پروفایل با ارائه برنامه های عملیاتی و تخصصی در زمینه مربیگری، به ارتقاء توانمندی شما به عنوان یک مربی می پردازد. شرکت Inscape بر اساس تحقیقات انجام یافته در طی 40 سال گذشته تا به حال به چهار رویکرد کاربردی و ریشه ای مربیگری دست یافته است. در این گزارش شما در خواهید یافت که با توجه شرایط فرد مورد نظر خود، کدامیک از این رویکردها را می بایست برای او اتخاذ نمود و چگونه می توان آن را اجرا کرد. برخی از سرفصلهای مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

1. تشخیص رویکرد مربیگری متناسب برای فرد مورد نظر
2. توضیح و تشریح تکنیکهای اجرایی آن
3. چگونگی انطباق رویکرد منتخب با ویژگیها، تواناییها و اشتیاق فرد مورد نظر
4. تعیین میزان انطباق رفتاری مورد نیاز شما با فرد برای مربیگری
5. توضیح در خصوص زمان و چگونگی استفاده از سایر رویکردها برای فرد
6. تدوین برنامه عملیاتی برای مربیگری بر اساس موارد فوق در مراحل ذیل:

 •  شناسایی موقعیت فعلی فرد
 •  میزان اشتیاق و توانایی فرد
 •  تکنیکهای اجرایی مربیگری
 •  انتخاب سیستم گزارش گیری
 •  انتخاب سیستم پیگیری
 •  انتخاب رفتاری هایی که فرد می بایست آن را کنار بگذارد
 •  انتخاب رفتارهایی که فرد می بایست آن را ادامه دهد
 •  انتخاب رفتارهایی که فرد می بایست آنها را در خود ایجان نماید

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® action planner – Management

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه:DiSC® action planner – Management

management-action-planner

1.   چگونه می توان مدیر موثرتری بود؟

2.   در دنیای امروز، برای مدیریت حرفه ای افراد ( P.P.M) چه رویکردهایی وجود دارد؟

3.   کدام یک از این رویکردها برای فرد مورد نظر شما مناسب است؟

4.   روش اجرایی آن چیست؟

این پروفایل اطلاعاتی هدفمند از “سبک مدیریتی تاثیر گذار بر فرد مورد نظر “ را در اختیار شما قرار می دهد تا با آگاهی از آن و مطابقت با سبک مدیریتی خود، بتوانید اثر بخشی خود را به عنوان یک مدیر ارتقاء دهید. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.

1.   تعیین روش مناسب مدیریتی مختص فرد بر اساس میزان مهارت و انگیزه او :

 • زمان استفاده از روش”رویکرد مستقیم” در مدیریت فرد و چگونگی آن
 • زمان استفاده از روش “مربی گری” در مدیریت فرد و چگونگی آن
 • زمان استفاده از روش “رویکرد حمایتی” در مدیریت فرد و چگونگی آن
 • زمان استفاده از روش “رویکرد تفویض اختیار” در مدیریت فرد و چگونگی آن

2.   مقایسه الگوی رفتاری شما (به عنوان مدیر) با الگوی رفتاری فرد

3.   تعیین میزان انطباق رفتاری مورد نیاز در شما برای مدیریت فرد مورد نظر

4.    ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی (به شما) جهت استفاده از روشهای فوق در موارد ذیل:

 • چگونگی تعیین و تعریف کار یا پروژه
 • چگونگی تعیین رویکرد مدیریتی مناسب (بر اساس بند 1)
 • چگونگی شفاف سازی انتظارات
 • چگونگی مدیریت فرد در اجرا
 • انتخاب سیستم پیگیری مناسب برای فرد

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® action planner – Customer Service

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® action planner – Customer Service

customer-service-action-planner

1. چه عواملی در رفتار، واکنش و ارتباط ما با مشتری می تواند سبب نارضایتی مشتری شود؟
2. رفتارهای مورد انتظار مشتری در دریافت سرویس از ما چیست؟
3. میزان انطباق اولویتها و انتظارات مشتری در دریافت سرویس با سبک ما در ارائه سرویس چقدر می باشد؟

این گزارش اطلاعات بسیار ظریف و کاربردی از انتظارات بیان نشده مشتری به هنگام دریافت سرویس ارائه می دهد. سپس آن را با سبک رفتاری شما به هنگام ارائه سرویس مقایسه می کند. بر اساس این تحلیل با شناسایی میزان انطباق مورد نیاز سبک شما با سبک مشتری، تکنیکهای فروش و استراتژیهای ارتباطی ارزشمند و منحصر به فردی (مختص شرایط شما و مشتری مورد نظرتان) ارائه می کند و برای عملی کردن آن نیز به شما، برنامه عملیاتی می دهد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.
1. تکنیکهای فروش و استراتژیهای ارتباطی در زمینه های :

•  برنامه ریزی برای مشتری
•  چگونگی شروع ارتباط با مشتری
•  چگونگی برقراری تعامل با او
•  چگونگی پاسخ دادن به نگرانی های مشتری
•  چگونگی متعهد ساختن مشتری به خرید
•  چگونگی پیگیری امور از مشتری

2. شناسایی اولویتها، اهداف و ترجیحات مشتری (الگوی رفتاری) در گرفتن سرویس
3. مقایسه الگوی رفتاری شما با الگوی رفتاری مشتری
4. تعیین میزان انطباق مورد نیاز شما برای ارائه خدمت متناسب با الگوی مشتری
5. تدوین برنامه عملیاتی گام به گام برای استفاده از تکنیکها و استراتژیهای پیشنهادی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic 2 Plus

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه:DiSC® Classic 2 Plus

Disc-classic-2-plus_1

این گزارش به شناسایی توانمندیهای رفتاری منحصر به فرد افراد، عادات کاری، تمایلات، اولویتها و انتظارات آنها می پردازد. همچنین مشخص می کند که فرد در چه محیطی از انگیزه بیشتری بر خوردار خواهد بود و چگونه می توان با کاهش عوامل تعارضی در وی بهره وری او را افزایش داد. این گزارش از این منظر پر کاربرد می باشد که در بسیاری از مسائل سازمانی نظیر استخدام نیروی شایسته، چگونگی افزایش ماندگاری در سازمان، راهکارهای توسعه فردی و سازمانی، بهبود ارتباطات بین فردی و سازمانی، یافتن بهترین مکمل برای افراد و افزایش اثر بخشی کار گروهی، نحوه واگذاری امور، مدیریت زمان، مدیریت فروش، گرفتن بازخورد، خلق محیطی مثبت و پرانگیزه کمک شایانی می نماید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر  لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

 

DiSC® Classic 2.0

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: این گزارش با استفاده از مدل رفتاری DiSC، و با کشف توانمندی‌ها و اولویتهای مدل های رفتاری(تیپ های شخصیتی) مختلف، به افزایش اثربخشی افراد در محیط کار و خارج از محیط کار کمک می‌کند.

فایل pdf

Disc-classic-2.0

1. توانمندیهای رفتاری شما چیست؟ بارزترین شاخص رفتاری دیسک شما کدام است؟

2. به نظر شما مهمترین عاملی که می تواند باعث ناکامی و شکست شما در محیط کار و زندگی شخصیتان شود چه ارتباطی با مدل رفتاری دیسک شما دارد ؟

3. چگونه می توانید نقطه بهینه استفاده از توانمندیهای مدل رفتاری خود را شناسایی کنید؟

4. گراف دیسک شما چگونه است؟

این گزارش به شناسایی توانمندیها، تمایلات رفتاری و عادات کاری افراد می پردازد. همچنین مشخص می کند که فرد در چه

محیطی از انگیزه بیشتری بر خوردار خواهد بود و چگونه می توان با کاهش عوامل تعارضی در وی بهره وری او را افزایش داد.

این گزارش از مدل های رفتاری دیسک از این منظر پر کاربرد میباشد که در بسیاری از مسائل سازمانی نظیر استخدام نیروی

شایسته، چگونگی افزایش ماندگاری درسازمان، راهکارهای توسعه فردی و سازمانی، بهبود ارتباطات بین فردی و سازمانی،

توسعه رهبری، ارتقاء توانمندی مدیریت بر خود و دیگران، یافتن بهترین مکمل برای افراد و افزایش اثر بخشی کار گروهی و …

کمک شایانی می نماید. برخی از سرفصلهای مربوط به این پروفایل دیسک به شرح ذیل می باشد :

 

 •  گراف دیسک شما
 •  توضیح ویژگیها، اولویتها، تمایلات و انتظارات مربوط به شاخصهای غالب مدل رفتاری دیسک شما
 •  ارائه جدول صفات رفتاری به تفکیک در هر کدام از 4 شاخص DiSC
 •  توضیح صفات و تشریح توانمندیهای رفتاری مربوط به آن
 •  تعیین حد مؤثر استفاده از این توانمندیهای رفتاری در شما
 •  توضیح عادات کاری
 •  توضیح عوامل انگیزشی
 •  توضیح عوامل تعارضی
 •  توضیح الگوی رفتاری یا Pattern
 •  محیط مطلوب کاری شما
 •  تعیین برنامه عملیاتی برای واگذاری امور و انتخاب فرد مکمل
 •  ارائه برنامه عملیاتی برای مدل رفتاری(تیپ شخصیتی) شما جهت افزایش اثر بخشی
 •  استفاده از مدل رفتاری دیسک در کار گروهی (Team Work)

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

DiSC® Classic 1.0

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: DiSC® Classic 1.0
Disc-classic-1.0

 

1. بارزترین شاخص رفتاری در شما کدام است؟

2. توانمندیهای رفتاری شما چیست؟

3. گراف دیسک شما چگونه است؟

این گزارش به شناسایی توانمندیها، تمایلات رفتاری و عادات کاری افراد می پردازد. همچنین مشخص می کند که فرد در چه محیطی از انگیزه بیشتری بر خوردار خواهد بود و چگونه می توان با کاهش عوامل تعارضی در وی بهره وری او را افزایش داد. این گزارش از این منظر پر کاربرد میباشد که در بسیاری از مسائل سازمانی نظیر استخدام نیروی شایسته، چگونگی افزایش ماندگاری درسازمان، راهکارهای توسعه فردی و سازمانی، بهبود ارتباطات بین فردی و سازمانی، توسعه رهبری، ارتقاء توانمندی مدیریت بر خود و دیگران، یافتن بهترین مکمل برای افراد و افزایش اثر بخشی کار گروهی و ….کمک شایانی می نماید. برخی از سرفصلهای مربوط به این پروفایل به شرح ذیل می باشد :

1.  گراف دیسک شما

2.  توضیح ویژگیها، اولویتها، تمایلات و انتظارات مربوط به شاخصهای رفتاری غالب شما

3.  ارائه جدول صفات و توانمندیهای رفتاری شما به تفکیک در هر 4 شاخص D، i،  S و C

4.  توضیح الگوی رفتاری یا Pattern

5.  محیط مطلوب کاری شما

6.  تعیین برنامه عملیاتی برای واگذاری امور و انتخاب فرد مکمل

7.  ارائه برنامه عملیاتی برای الگوی رفتاری شما جهت افزایش اثر بخشی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.