Everything DiSC® Team View

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Everything DiSC® Team View

everything-disc-team-view

این گزارش شامل نمایش گروهی‌ای از نمودارهای دایره‌ای EVERYTHING DiSC تک تک افراد گروه به تفکیک اسم می‌باشد

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

Everything DiSC® Sales Customer Interaction Map

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Everything DiSC® Sales Customer Interaction Map

sales-customer-intyeraction

 1. آیا می‌دانید که آگاهی از اولویت‌ها و انتظارات مشتری گامی اساسی در حفظ و جذب مشتری است؟
 2. چگونه می‌توان مشتریان را شناسایی کرد و با آن‌ها ارتباط مؤثر برقرار کرد؟

این گزارش ضمیمه‌ای به شما کمک می‌کند که چگونه با مشتری خود تعاملی اثربخش ایجاد کنند

برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

 • تعریف توانمندیها و ویژگی‌های بارز رفتاری مشتری
 • نمایش مقایسه بین مدل رفتاری مشتری و شما
 • ارائه استراتژی‌های عملیاتی به شما برای تعامل اثربخش با مشتری

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

Everything DiSC® Work of Leaders Facilitator Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Everything DiSC® Work of Leaders Facilitator Report

work-of-leader-facilitator

 1. بهترین تمرین رهبری برای تک تک اعضای گروه شما چیست؟
 2. بزرگ‌ترین توانمندیها و چالش‌های گروه شما در فرآیند رهبری چیست؟
 3. کار رهبران از کجا آمده است ؟

این برنامه براساس یک تلاش توسعه ای چهار ساله است که با تجزیه وتحلیل و برآورد چکیده ای از تحقیقات مرتبط به کار رهبری از سه دهه پیش آغاز شد. با کمک سیصد کارشناس متخصص از بیش از 150 سازمان مختلف، توانستیم بهترین تمرین های خاص رهبری را شناسایی کنیم.

برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

 • این گزارش یکسری اطلاعات گروهی درباره رفتارهای ترجیحی فراهم می‌آورد که بر اساس بهترین تمرین‌های رهبری بنا نهاده شده است.
 • بهترین تمرین‌ها مربوط به شرایط خاص هستند. بنابراین رفتارهای ترجیحی وابسته به شرایط تعییر خواهند کرد.
 • اطلاعات گروه به همراه اطلاعات افراد برای هر زنجیره، در گراف‌ها معرفی می‌شود.
 • اطلاعات گروهی به تسهیل‌کنندگان کمک می‌کند تا درک کنند که کدام یک از بهترین‌ تمرین‌ها به‌طور طبیعی بیشترین و کمترین سازگاری را با گروه دارد.
 • سؤالات مناظره‌ای می‌تواند به اعضای گروه کمک کند که مکالمه‌ای درباره معانی تمایلات گروه داشته باشند.
 • صفحات خلاصه اطلاعاتی درباره بزرگ‌ترین توانمندیها و چالش‌های گروه و همچنین اطلاعاتی درباره به‌هم پیوستن گام‌هایی به سمت عملیاتی شدن کار فراهم می‌آورد.

کار رهبران: چشم‌انداز، هم‌مسیری  و اجرا

پروفایل کار رهبران یک فرآیند سه مرحله ای را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند که پایه و اساس سه مطلب چشم‌انداز، هم‌مسیری و اجرا را در رهبری بیاموزید:

1. چشم انداز: چگونه می‌توانید با توجه به آزمایش فرضیات و فرصتهای جدید، چشم‌انداز و هدفی را ایجاد کنید.

2. هم‌مسیری: چگونه می‌توانید حول چشم‌انداز مذکور، نظم و هم‌مسیری ایجاد کنید تا همه ی افراد گروه در یک مسیر حرکت کنید.

3. اجرا: چگونه در راستای به اجرا درآوردن آن دیدگاه تلاش کنید.

مدل رفتاری شما نحوه‌ی رسیدن به هر مرحله از این فرآیند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدل رفتاری به شما نمی‌گوید که آیا شما می‌توانید یا نمی‌توانید هر یک از این مراحل را انجام دهید. بلکه به سادگی بیان می‌کند که برای انجام جنبه‌های مختلف هر مرحله چقدر انرژی لازم است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

Everything DiSC® Work of Leaders Group Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Everything DiSC® Work of Leaders Group Report

work-of-leader-group

 1. آیا می‌دانید که چگونه برای گروه خود چشم‌انداز تعریف کنید؟
 2. آیا می‌دانید که مهم‌ترین توانمندهای گروه شما چیست و چگونه می‌توان آنها را در راستای رسیدن به هدف به حداکثر راندمان رساند؟
 3. کار رهبران از کجا آمده است ؟

این برنامه براساس یک تلاش توسعه ای چهار ساله است که با تجزیه وتحلیل و برآورد چکیده ای از تحقیقات مرتبط به کار رهبری از سه دهه پیش آغاز شد. با کمک سیصد کارشناس متخصص از بیش از 150 سازمان مختلف، توانستیم بهترین تمرین های خاص رهبری را شناسایی کنیم.

برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

 • این گزارش یکسری اطلاعات گروهی درباره رفتارهای ترجیحی فراهم می‌آورد که بر اساس بهترین تمرین‌های رهبری بنا نهاده شده است.
 • بهترین تمرین‌ها مربوط به شرایط خاص هستند، بنابراین رفتارهای ترجیحی وابسته به شرایط تعییر خواهند کرد.
 • اطلاعات گروه در گراف‌ها معرفی می‌شود و اطلاعات افراد شناسایی نمی‌شود.
 • اطلاعات گروهی به رهبران کمک می‌کند تا درک کنند که کدام یک از بهترین‌ تمرین‌ها به‌طور طبیعی بیشترین و کمترین سازگاری را با گروه دارد.
 • سؤالات مناظره‌ای می‌تواند به اعضای گروه کمک کند که مکالمه‌ای درباره معانی تمایلات گروه داشته باشند.
 • صفحات خلاصه، اطلاعاتی درباره بزرگ‌ترین توانمندیها و چالش‌های گروه و همچنین اطلاعاتی درباره به‌هم پیوستن گام‌هایی به سمت عملیاتی شدن کار فراهم می‌آورد.

کار رهبران: چشم‌انداز، هم‌مسیری  و اجرا

پروفایل کار رهبران یک فرآیند سه مرحله ای را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند که پایه و اساس سه مطلب چشم‌انداز، هم‌مسیری و اجرا را در رهبری بیاموزید:

1. چشم انداز: چگونه می‌توانید با توجه به آزمایش فرضیات و فرصتهای جدید، چشم‌انداز و هدفی را ایجاد کنید.

2. هم‌مسیری: چگونه می‌توانید حول چشم‌انداز مذکور، نظم و هم‌مسیری ایجاد کنید تا همه ی افراد گروه در یک مسیر حرکت کنید.

3. اجرا: چگونه در راستای به اجرا درآوردن آن دیدگاه تلاش کنید.

مدل رفتاری شما نحوه‌ی رسیدن به هر مرحله از این فرآیند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدل رفتاری به شما نمی‌گوید که آیا شما می‌توانید یا نمی‌توانید هر یک از این مراحل را انجام دهید. بلکه به سادگی بیان می‌کند که برای انجام جنبه‌های مختلف هر مرحله چقدر انرژی لازم است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

Every Thing DiSC ® Facilitator Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Every Thing DiSC ® Facilitator Report

every-thing-facilitator-report

1.   شاخصهای رفتاری غالب حاکم بر گروه چه تأثیری بر میزان رضایت اعضاء و موفقیت گروه می گذارد؟

2.   تکلیف آن دسته از اعضای گروه که اولویتهای آنها با این فرهنگ حاکم بر گروه در تضاد است چه می شود؟

این پروفایل با شناسایی فرهنگ رفتاری حاکم بر گروه شما به معرفی افرادی می پردازد که اولویتهای آنها با آن منطبق و سازگار نیست. این عدم سازگاری باعث می شود تا آنها احساس غربت کنند و محیط برای آنها ناراحت کننده باشد و در نتیجه بهره وری آنها کاهش می یابد. درنتیجه این گزارش به عنوان یک تسهیل کننده برای مسئول تیم، به تحلیل انواع سبکهای رفتاری افراد موجود در گروه به ویژه به هنگام برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد تا مسئول تیم با داشتن این اطلاعات، مدیر موثر تری باشد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.

1-   مشخص کردن فرهنگ دیسک گروه

2-   نمایش درصد فراوانی شاخصهای رفتاری دیسک در گروه با نمایش نقشه گروهی(نمایش نقطه ای(

3-   تفسیر معنای این فرهنگ خاص از دیسک، در گروه شما

4-   شرح چالشها و ناکارآمدیهای پیش روی یک گروه با فرهنگ قالبD، i، S، C(به تفکیک هرکدام)

5-   تحلیل واکنش اعضای گروه شما (چالشها، ناکامیها، نگرانیها و نوع عملکرد) به هنگام قرار گرفتن در گروههای فوق (بند4)

6-   جمع بندی گزارش با ارائه لیستی از افراد گروه، به تفکیک الگوی رفتاری آنها، در4 گروه رفتاری دیسک

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

 

Everything DiSC® Group Culture Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Everything DiSC® Group Culture Report

culture-group-report (1)

1. شاخصهای رفتاری غالب حاکم بر گروه چه تأثیری بر میزان رضایت اعضاء و موفقیت گروه می گذارد؟

2. تکلیف آن دسته از اعضای گروه که اولویتهای آنها با این فرهنگ حاکم بر گروه در تضاد است چه می شود؟

این پروفایل با شناسایی فرهنگ رفتاری حاکم بر گروه شما به معرفی افرادی می پردازد که اولویتهای آنها با آن منطبق و سازگار نیست. این عدم سازگاری باعث می شود تا آنها احساس غربت کنند و محیط برای آنها ناراحت کننده باشد و در نتیجه بهره وری آنها کاهش می یابد. درنتیجه این گزارش به عنوان یک تسهیل کننده برای مسئول تیم، به تحلیل انواع سبکهای رفتاری افراد موجود در گروه به ویژه به هنگام برقراری ارتباط با یکدیگر می پردازد تا مسئول تیم با داشتن این اطلاعات، مدیر موثرتری باشد. برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد.

1- مشخص کردن فرهنگ دیسک گروه

2- نمایش درصد فراوانی شاخص های رفتاری دیسک در گروه با نمایش نقشه گروهی(نمایش ستونی)

3- تفسیر معنای این فرهنگ خاص از دیسک، در گروه شما

4- شرح چالشها و ناکارآمدیهای پیش روی یک گروه با فرهنگ قالب D، i، S، C (به تفکیک هرکدام)

5- تحلیل واکنش اعضای گروه شما (چالشها، ناکارآمدیها، نگرانیها و نوع عملکرد) به هنگام قرار گرفتن در گروههای فوق (بند4)

6- جمع بندی گزارش با ارائه لیستی از افراد گروه، به تفکیک الگوی رفتاری آنها، در4 گروه رفتاری دیسک

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید

Everything DiSC® Comparison Report

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Everything DiSC® Comparison Report

everything-disc-comparison-report-gracie-lee-and-alex

این گزارش مقایسه‌ای ®EVERYTHIN DiSC به شما کمک می‌کند که چگونه فرد مورد نظرتان را بهتر درک کنید و ارتباطات کاری اثربخش‌تری را با او ایجاد کنید. تمام اطلاعات این گزارش براساس پاسخ‌های شما و فرد مورد نظرتان به پرسشنامه ®EVERYTHING DiSC است.

برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

 • مرور کلی برای تعاریف شاخص‌‌های رفتاری ®DiSC
 • نمایش مقایسه‌ای ®EVERYTHINGDiSC شما با فرد مورد نظر از طریق نمودار دایره‌ای
 • آگاهی از اولویت‌های خود و فرد مورد نظرتان
 • کشف شباهت‌ها و تفاوتهای‌ رفتاری شما با فرد مورد نظرتان
 • موانع ارتباطی بالقوه هنگام کار کردن با فرد مورد نظرتان
 • مزیت‌های کار کردن با یکدیگر
 • روش‌های کار کردن با فرد مورد نظرتان

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

 

 

Everything DiSC® Workplace Profile

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: Everything DiSC® Workplace Profile

workplace-profile

 1. آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا در محیط کارتان با بعضی از افراد راحت‌تر از افراد دیگر ارتباط برقرار می‌کنید؟
 2. چگونه می‌توانیم با همکاران مختلف خود در محیط کار، تعاملی اثربخش ایجاد کنیم؟  ‌
 3. آیا می‌دانید چه محیطی در شما ایجاد انگیزه می‌کند و چه محیطی برای شما تنش‌زا است؟

مدل ®DiSC ابزار ساده‌ای است که بیش از 30 سال است که در حال کمک به افراد برای برقراری ارتباط بهتر بوده است. این گزارش از اطلاعت ارزیابی فردی شما استفاده می‌کند تا اطلاعات زیادی را درباره اولویت‌ها و ترجیحات کاری شما فراهم آورد. به‌علاوه شما آگاهی می‌یابید که چگونه با همکارانی که اولویت‌ها و انتظارات متفاوتی از شما دارند ارتباط برقرار کنید.

اصول اساسی گزارش دیسک محل کاری

· همه مدل‌های دیسک ®DiSC دارای ارزش یکسانی هستند و هرکسی مخلوطی از چهار مدل است.

· مدل کاری شما تحت تأثیر عوامل دیگری فرای ®DISC نیز می‌باشد مانند: تجربیات کاری، تحصیلات، بلوغ فکری

· درک بهتر از خودتان اولین گام در اثربخش‌تر شدن هنگام کار با دیگران است.

· شما میتوانید کیفیت محیط کارتان را با استفاده از ®DiSC بهبود بخشید تا روابط اثربخش‌تری را بسازید.

برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

 • شناسایی الگوی رفتاری ®DiSC شما از منظر 8 شایستگی رفتاری از طریق مدل دایره‌ای
 • بررسی عوامل انگیزشی شما در محیط کار
 • بررسی عوامل تنش‌زا برای شما در محیط کار
 • بررسی عوامل انگیزشی مدل‌های رفتاری مختلف در محیط کار
 • توضیح واکنشهای شما در ارتباط با دیگر مدلهای رفتاری
 • توضیح استراتژیهای کارا و اجرایی جهت برقراری ارتباط موثر شما با سایر مدلهای رفتاری
 • توضیح کامل در مورد 12 الگوی رفتاری دیسک بر حسب مدل دایره‌ای

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

Every Thing DiSC® Work of Leaders

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: کار رهبران با استفاده از چارچوب چشم انداز، هم مسیری و اجرا، رهبران را تشویق می‌کند تا با درک از ویژگی‌های رفتاری

مدل رهبری خود به چگونگی افزایش اثر بخشی خود آگاه شوند.

فایل pdf

work-of-leader-edit-5-dar-6

 1. ویژگی‌های بارز یک رهبر موفق چیست؟
 2. رهبران موفق دنیا چه رویکرد‌های بارزی را در مدیریت مجموعه خود اعمال می‌کنند؟
 3. چگونه رهبران می‌توانند توانمندیهای پرسنل خود را شناسایی و در راستای رسیدن به هدف جهت‌دهی کنند؟

پروفایل کار رهبران یک فرآیند ساده و جالبی است که به رهبران کمک می کند تا به  نتایج واقعی دست یابند. این برنامه

خودآگاهی را در بسیاری از نواحی کلیدی بهبود می‌بخشد که به شما کمک می کند تا خروجی بهتری از نقش خود به

عنوان یک رهبر کسب نمایید.

کار رهبران از کجا آمده است ؟

این برنامه براساس یک تلاش توسعه ای چهار ساله است که با تجزیه وتحلیل و برآورد چکیده ای از تحقیقات مرتبط به

کار رهبری از سه دهه پیش آغاز شد. با کمک سیصد کارشناس متخصص از بیش از 150 سازمان مختلف، توانستیم بهترین

تمرین های خاص رهبری راشناسایی کنیم.

برخی از مطالب مربوط به این گزارش به شرح ذیل می باشد:

· کار رهبران بر مراحل ملموس رهبری یک گروه یا سازمان برای رسیدن به نتیجه دلخواه تاکید دارد

· مفاهیم مندرج دراین گزارش برای تمام مدیران در تمام سطوح کاربرد دارد.

· نحوه مدیریتی شما تحت تاثیر فاکتورهای متنوع زیادی از جمله شخصیت، تجربیات زندگی، تواناییهای شناختی و بلوغ فکری

قرار دارد.

· همه چهار الگوی دیسک به یک رهبری موفق کمک می کند، و به احتمال زیاد نقاط قوت شما بازتاب الگوی دیسک شماست.

· گزارش شما بر توسعه رفتارهای ترجیحی‌تان تاکید دارد که بر مبنای بهترین تمرین ها بنا نهاده شده است.

· بهترین تمرین ها مربوط به شرایط خاصی هستند، در نتیجه رفتارهای ترجیحی بسته به نیاز آن موقعیت تغییر خواهند کرد.

کار رهبران: چشم‌انداز، هم‌مسیری  و اجرا

پروفایل کار رهبران یک فرآیند سه مرحله ای را ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند که پایه و اساس سه مطلب

چشم‌انداز، هم‌مسیری و اجرا را در رهبری بیاموزید:

1. چشم انداز: چگونه می‌توانید با توجه به آزمایش فرضیات و فرصتهای جدید، چشم‌انداز و هدفی را ایجاد کنید.

2. هم‌مسیری: چگونه می‌توانید حول چشم‌انداز مذکور، نظم و هم‌مسیری ایجاد کنید تا همه ی افراد گروه در یک مسیر

حرکت کنید.

3. اجرا: چگونه در راستای به اجرا درآوردن آن دیدگاه تلاش کنید.

مدل رفتاری شما نحوه‌ی رسیدن به هر مرحله از این فرآیند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدل رفتاری به شما نمی‌گوید که

آیا شما می‌توانید یا نمی‌توانید هر یک از این مراحل را انجام دهید. بلکه به سادگی بیان می‌کند که برای انجام جنبه‌های

مختلف هر مرحله چقدر انرژی لازم است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.

Every Thing DiSC® 363 For Leaders

گروه بندی : ابزارهای مدیریتی
مشخصه: این گزارش با کشف سبک رهبری مدیران، سه استراتژی منحصر به فرد برای بهبود اثربخشی ارائه می‌دهد.

فایل pdf

363-for-leader

1.   چرا دو رهبر با دو رویکرد مختلف در دو سازمان هر دو موفق هستند؟

رهبری در یک سازمان تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر شخصیت، تجربیات زندگی، تواناییهای شناختی و میزان پختگی است.

این مهم نیازمند زمان است. اما علاوه بر مطالب فوق، یکی از اصلی ترین عوامل در موفقیت یک رهبر اتخاذ “رویکردهای رهبری

بین فردی”مناسب در یک سازمان است. رویکردهایی که می بایست نسبت به آن آگاهی داشت و به فراخور شرایط سازمانی

آن را اتخاذ نمود. به همین منظور شرکت Inscape در جهت کمک به رهبران سازمانها و افزایش بهره وری در زمان دستیابی به

مهارتهای رهبری، اقدام به ارائه این گزارش نموده است. در این گزارش به 8 رویکرد کلان و 24 رویکرد خرد در سبک رهبری

اشاره می کند که موجب افزایش اثر بخشی و موفقیت شما به عنوان راهبر سازمان می گردد. در حالی که نیاز نیست که

شما در همهاین رویکردها جزو بهترین ها باشید بلکه کافی است دریابید چگونه می توان بر اساس نیاز سازمان، به حداقل

سطح مهارت مورد نیاز خود در هرکدام از آنها دست یابید.

برخی از سرفصلهای موجود در این گزارش به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد :

1. شناسایی سبک رهبری غالب شما از طریق خود ارزیابی

2. شناسایی سبک رهبری غالب شما از نگاه دیگران (ارزیابی 360 درجه) در چهار گروه مدیر بالا دست، همکاران، پرسنل و مشتریان

3. ترکیب نظرات چهار گروه فوق در خصوص سبک رهبری شما و ارائه یک نمودار کلی منتج از آن

4. مقایسه سبک رهبری شما از دید خود با دید سازمان نسبت به شما

5. شناسایی شکاف بین دیدگاه شما از خود و دیدگاه سازمان از شما

6. تحلیل این شکاف و تعیین 3 استراتژی منحصر به فرد و کاربردی برای شما که از طریق آن بتوانید به سطح بهینه مهارتهای

مورد نیازخود در رهبری دست یابید.

7. گزارش کمی و کیفی سایر جزئیات مربوط به نظر پاسخ دهندگان در مورد رویکردهای رهبری شما

لازم به ذکر است این تست تنها یک ارزیابی360 درجه نمی باشد چرا که با تحلیل شکاف دو دیدگاه فرد از خود و سازمان از فرد،

سه استراتژی توسعه ای ارزشمند و منحصر به فرد ارائه  می دهد و برای همین 363 For Leaderss نامیده می شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با این گروه تماس حاصل بفرمایید.