عناوین و نتایج مرتبط

:: شناسایی شایستگی های رهبران Leadership
:: توانمندسازی بنیادین مدیران
:: شناسایی توانمندی های ذاتی مدیران
:: حل و فصل مشکلات شرکا در سازمان
:: عارضه یابی و حل و فصل مشکلات داخلی سازمان
:: نحوه تعامل مناسب مدیران با پرسنل
:: ارائه استراتژیهای توسعه ای رهبران به روش 363
:: مهارتهای مصاحبه
:: تجزیه تحلیل شغل و تطبیق پروفایل شغل با شاغل
:: کاهش تنش و تعارض به طریق علمی در فرد و سازمان
:: افزایش انگیزه و رضایتمندی
:: افزایش میزان سطح فروش
:: استراتژیهای منحصر به فرد برای حفظ و جذب هر مشتری (به روش دیسک)
:: شناسایی الگوی مدیریتی مدیران
:: مدل رفتاری دیسک
:: بهره وری
:: استخدام علمی
:: منابع انسانی
:: دوره آموزشی
:: کانون ارزیابی
:: کارگروهی
:: مشاوره
:: مدیریت
:: مدیریت تعارض و استرس
:: مدل رفتاری آزمون دیسک
:: فروش
:: کوچینگ
:: مدیریت زمان
:: انگیزش
:: توانایی ذاتی
:: Inscape-Wiley
:: DiSC Inscape
8 بُعد رهبری استراتژی های disc رضا حجتی

سازمان

استفاده از مدل رفتاری دیسک در افزایش اثربخشی و کار گروهی  افراد سازمان

در همین راستا مدیران و مسئولین محترم سازمان ها مطلع باشند. که متاسفانه مشاهده شده است. افرادی ناآگاه (و با سوء استفاده از عناوین سازمانی) در این حوزه در حال انجام چنین اشتباهی بطور خودآگاه یا ناخوداگاه در سطح کشور هستند. و پروفایلهای تقلبی و ساختگی برگرفته از مطالب شرکت گروه مدیریتی آرشیام، همراه با آموزشهای ناقص و در مواردی نادرست را به مردم ارائه می دهند.

فکر می کنید که این افراد (بظاهر مدرس) چه آموزشی را می خواهند به سازمان های حرفه ای ارائه دهند:

آموزش رفتاردرست یا آموزش رفتارنادرست و بی اخلاقی (تقلب، عدم احترام به قانون کپی رایت، عدم احترام به اخلاق حرفه ای کار….)؟

طبیعی است.در سازمانی که از چنین افرادی جهت ارتقا پرسنل یا بهره وری سازمانی دعوت می شود. حاصل، کاری ناقص، در مواردی نادرست و تقلبی خواهد بود و اثری عکس در سازمان در دراز مدت خواهد داشت که مشابه همان نقض غرض مذکور در خانواده است.

چرا که، فردی این مباحث را ارائه می دهد که خود در عمل ناقض آن است. نه تنها نتیجه درستی عایدمان نخواهد شد بلکه اتلاف وقت مدیران و پرسنل، بار مالی بی ثمر، عدم اعتماد بین افراد، سردرگمی بعلت نقص و…. حاصل خواهد شد.

این مباحث به لحاظ نوع کار در سازمان، پیچیدگیها و ظرافتهای فراوانی دارد.

و بدین گونه نیست که با گذراندن دوره یک یا دو روزه، افراد متبحر شوند و خودشان را مدرس دوره خطاب کنند. به نظر شما چه خروجی از چنین افرادی با آنچنان رویکردی در کلاسهایمان می توان انتظار داشت؟ طبیعتا این چیزی است که هیچ سازمانی بدنبال آن نیست. لطفا از افرادی که در این زمینه وارد می شوند از ریشه و منشاء پرسشنامه و آموزش سوال کنید.

سعی ما ایرانیان از ازل این بوده است و تا ابد نیز ادامه خواهد داشت.

که راستی و درستی در فکر و رفتار را در سطح جامعه اشاعه دهیم و در این راستا یکایک ما وظیفه خود بدانیم که اول از خود شروع کنیم و سپس فرزندانمان را با اعمال صحیح خود، آگاهی و آموزش دهیم.

بطور مشابه در سازمانها نقش و تصمیم گیری مدیران محترم عامل، منابع انسانی، آموزش و…. بسیار سنگین و کلیدی خواهد بود. لذا در سازمان خود باید از عواقب ناشی از این گزند دور بمانیم که به گفته حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی:

ز پیمان بگردند وز راستی       گرامی شود کژی و کاستی